Investor

En tryg investeringspartner

Vendia Ejendomme A/S har mange års erfaring med at lokalisere, udvikle og opføre fremtidssikrede ejendomsinvesteringer, som sikrer vores investorer et højt og stabilt afkast. Vi tror på, at et langsigtet og ligeværdigt samarbejde skaber de bedste forudsætninger for at nå succesfuldt i mål med ethvert ejendomsprojekt. 

Vores investorkoncept

Vores investorkoncept adskiller sig fra markedet på to måder.

For det første medtages investor i det enkelte projekt allerede ved dettes opstart. Værdiansættelse af projektet sker alene på grundlag af byggeretter, og investor køber sig dermed ind i et projekt alene på grundlag af grundværdien.

For det andet hviler samarbejdet på en forudsætning om et langsigtet, ligeværdigt ejerskab mellem investor og Vendia-koncernen, således at investor og vi har samme forudsætninger og samme interesse i projektets succes.

Se processen Luk igen

Finansiering

Investors rolle er passiv derved, at Vendia koncernen gennemfører udvikling af projektet, gennemførelse af entreprisen og efterfølgende idriftsætning af ejendommen. Vendia-koncernen oppebærer ingen vederlag herfor hverken i form af driftsherreløn eller developer-fee, idet projektet alene belastes med udgifter til løbende bogholderi og teknisk bistand. Til gengæld leverer investor den for projektet og byggeriet nødvendige finansiering.

Denne model fører for den kapitalstærke investor til et væsentligt højere avanceniveau, idet investor opnår ligeværdig del i avancen ved udvikling projektet og opførelsen af ejendommen. Ligesom det efterfølgende afkast på den investerede kapital vil ligge væsentligt over den opnåelige forrentning ved køb på slutniveau.

Det fælles ejerskab sikrer endvidere, at der i projekterings- og byggefasen træffes de rigtige beslutninger for ejendommen, idet såvel Vendia-koncernen (som udvikler) og investor har samme ejerinteresse i projektet fremfor modsatrettede interesser funderet i udviklers ønske om maksimering af indtjening på det enkelte projekt (til skade for investor).